KVÄVERENING
AV LAKVATTEN

Hållbar landskapsdesign kombinerat med kväverening av lakvatten – NITREM är en tjänst som möjliggör en kombination av en hållbar landskapsdesign i samband med efterbehandlingsplaner kombinerat med en bioreaktorteknik som reducerar kvävenivåerna i lakvatten från bergupplag.