NITREM Extra är en systemlösning speciellt framtagen för verksamheter inom gruvnäringen samt för större bergtäkter. NITREM Extra levererar en unik och nästintill underhållsfri systemlösning för nitratreduktion i lakvatten kombinerat med en hållbar landskapsdesign av bergupplag. 

NITREM Extra minskar mängden nitrat i lakvatten kombinerat med en landskapsdesign som ökar den biologiska mångfalden samt möjligheten till en återgång till traditionell markanvändning efter att verksamheten avslutats.

NITREM Extra består av två komponenter; en bioreaktor och en metod för geomorfologisk landskapsdesign. Bioreaktorn är en avlång grop som täcks med en tät geomembranduk och fylls med tallflis. 

Lakvattnet som lämnar upplagshögen rinner via ett vattenuppsamlingssystem in igenom ena kortsidan av bioreaktorn. Vattnet rinner vidare genom tallflisen där en denitrifikationsprocess pågår och de denitrifierande mikroorganismerna omvandlar det nitrat som finns i vattnet till ofarlig kvävgas. 

Den stora mängden organiskt material som finns i bioreaktorn fungerar som en kol- och energikälla för mikroorganismer. Vattnet som lämnar bioreaktorn är kraftigt reducerat från nitrat.

För att optimera bioreaktorns funktion behöver flödeshastigheter och vattenkvalitet övervakas. Med NITREM Extra ingår denna uppföljning. NITREMs landskapsdesign fokuserar på konstruktionen av bergupplag. Upplagen designas så att de smälter in på ett naturligt sätt i landskapsbilden samtidigt som yt- och grundvatten samlas upp och leds till bioreaktorer som renar vattnet från nitrat. Denna typ av landskapsdesign främjar inte bara reducering av nitrat, utan även funktionalitet, den biologiska mångfalden och ökar möjligheten till rehabilitering av marken efter avslutad gruvdrift.

Illustration som visar hur vatten rinner från upplaget till ett vattenuppsamlingssystem och vidare till en bioreaktor där nitrathalten reduceras innan vattnet leds vidare. 

Inkluderat i NITREM Extra:

  • Identifiering av kundens specifika behov av vattenuppsamlingssystem och bioreaktor inklusive mätning av flöden och kvävehalter samt enklare hydrogeologisk utredning (skrivbordsanalys).
  • Kostnadsuppskattning för projektering och konstruktion av vattenuppsamlingssystem samt bioreaktor.
  • Leverans av ritningar för vattenuppsamlingssystem och bioreaktor baserat på genomförda mätningar.
  • Support via telefon vid byggnation samt under första året av drift.
  • Hjälp med upphandling av entreprenör.
  • Provtagning och systemövervakning.
  • Landskapsanalys (skrivbordsanalys) som inkluderar: översyn av tillgängliga flygbilder, topografiundersökningar, GIS-granskning av aktuellt område inklusive referensplatser, granskning av nuvarande deponeringsprocesser från tillgängliga rapporter, granskning av återställningsplan från tillgängliga rapporter samt analys av vilken typ av data som kommer krävas ytterligare i nästa steg av projektet.

El Machorro – återställd gruva efter avslutad gruvdrift.

Startdatum – 2012 
Areal – totalt 1 ha (demonstrationsprojekt) 
Konstruktionstid – två veckor i september 2012 och två veckor 2014 
Kostnad – Kostnaden bestäms från projekt till projekt eftersom lokala förhållanden och entreprenörskostnader skiljer sig mycket åt. Internationell konstruktionserfarenhet har visat att geomorfologisk landskapsdesign konstruerad från början av gruvverksamhetens upplag av berg kostar ungefär samma som en konventionell landskapsdesign.
 Plats – Poveda de la Sierra (Guadalajaraprovinsen, Castille-La Mancha, Spanien) 
Gruvtyp – kaolin, bergsgruva

Källa: www.restauraciongeomorfologica.se

Ladda ner pdf-fil om NITREM Extra här.