Nitremkonsortiet består av följande partners:

Uppsala universitet (UU), Sverige, CLC North
Uppsala universitet, det äldsta universitetet i Norden, omfattar nio fakulteter med omkring 43 000 studenter och ca. 6 800 anställda. Uppsala universitet omsätter årligen 696 miljoner euro, varav nästan 70 % avser forskning och forskarutbildningar.
Uppsala universitet, eller mer specifikt institutionen för geovetenskaper, är den primära partnern i detta projekt tack vare dess erfarenhet från konstruktion, övervakning och utvärdering av denitrifierande bioreaktorer.

LKAB, Sverige, CLC North
Luossavaara-Kiirunavaara AB (LKAB) är en högteknologisk internationell mineralgrupp, och världsledande producent av bearbetad järnmalm för ståltillverkning samt en växande leverantör av mineralprodukter för andra industrisektorer. Majoriteten av den bearbetade järnmalmen säljs till europeiska stålverk, och andra viktiga marknader är Nordafrika, Mellanöstern och Sydostasien. Försäljningen av industriella mineralprodukter sker huvudsakligen i Europa och till växande marknader i Asien och USA. LKAB är en central partner inom NITREM, och tillför erfarenhet inom hantering av malmavfall och inom vattenrening, inklusive kvävehanteringsmetoder. LKAB har innehaft två bioreaktor-testsiter och har stor erfarenhet av hur tekniken fungerar. Som slutanvändare är LKAB involverade i samtliga arbetsplaner.

Boliden Mineral AB, Sverige, CLC North
Boliden producerar metaller för det moderna samhället. Boliden har 5 500 anställda i Sverige, Norge, Finland och Irland, och omsätter årligen 40 miljarder kronor. Som gruvoperatör hanterar Boliden miljöfrågor kring kväveutsläpp. Inom ramen för NITREM är Boliden en potentiell slutanvändare, och bidrar vid identifieringen och verifieringen av kundbehov som en del av affärsmodellen.

Cederwall Arkitekter, Sverige, CLC North
Cedervall Arkitekters landskapsteam är specialister inom gruvåtervinning och inleder sina projekt först efter noggranna efterforskningar och analyser av de regionala systemen ner till ett lokalt sammanhang, och blottlägger därigenom komplexa lager. Cedervall leder konceptualiseringen av projekt genom unika tvärvetenskapliga samarbeten mellan ingenjörer, konstnärer, planerare, ekonomer, sociologer, gruvstängningsutövare , tekniska specialister, resursspecialister, ekologer, geologer och politiska experter. Inom projektet är Cederwall ansvariga för genomförandet av ”the Sustainable Landscape Design Work Package”. Arbetsplanen ska särskilt fokusera på ett långsiktigt holistiskt synsätt på siten och medföra ett nytänkande som är informerat, utan att vara grumlat av ekonomiska eller tekniska frågor när det gäller att skapa nya möjligheter.

WSP Sverige AB, Sverige, CLC North  (arbetspartner)
WSP är en av världens ledande konsultbolag som tillhandahåller tjänster för att omvandla bebyggt samhälle och återställa den naturliga miljön. WSP har 36 500 anställda, spridda på över 500 kontor i över 40 länder på samtliga kontinenter. I Sverige finns WSP representerade över hela landet med cirka 3 700 anställda. WSP ska primärt fokusera på WP0 Sannolikhetsstudie och WP1 Projektledning, där huvudmålet är att identifiera och verifiera kundbehov, bygga ett första affärsfall och affärsmodell, samt utveckla strategier för att nå den svenska såväl som den europeiska marknaden.

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Sverige, CLC North  (arbetspartner)
Mikrobiologer på SLU utför internationellt erkända studier av ekologin hos mikroorganismer i kvävekretslopp i varierade miljöer. Förutom den grundläggande forskningen utför de även tillämpad forskning för att lösa specifika problem som uppstår till följd av hållbart jordbruk, klimatförändring och behandling av kväveförorenat sediment och vatten. SLU ska ansvara för övervakningen av biologisk aktivitet, utsläpp av växthusgaser (N2O, CH4) samt mikrobiella samhällen, för att utvärdera bioreaktorns prestanda under drift. WP3 fokuserar på dessa aktiviteter.

Luleå tekniska universitet Business AB (LTUAB), Sverige, CLC North  (huvudpartner)
LTU Business AB är norra Skandinaviens största affärsutvecklingsbolag. De är specialiserade inom affärsutveckling, innovationsledning och yrkesutbildningar. LTU Business AB, med erfarenhet från företagsskapande projekt i ett antal EIT Raw Materials-projekt, ska vara support för WSP Sverige AB under sannolikhetsstudien.