Work Package 0

Arbetspaket 0 Sannolikhetshetsstudie
Målet med Arbetspaket 0 är att verifiera att konsortiet har möjlighet att uppnå de tänkta tillämpningarna med tillgänglig teknik. Detta inkluderar även utvärdering av affärsfallen och deras tillämplighet på marknaden, samt en marknadsföringsstrategi. En marknadsföringsstrategi inför lansering av slutprodukten på den europeiska marknaden utvecklas. Arbetspaketet delas upp i två områden, som var för sig fokuserar på teknisk respektive affärsmässig sannolikhet.

Aktivitet 0.1 Affärsmässig sannolikhet
Projektledningen hanterar samtliga nödvändiga aktiviteter (administrativa och vetenskapliga) som krävs för ett smidigt verkställande av projektet inom den uppsatta tidsramen.

Milstolpar:
Milstolpe M1.1.3 Återkoppling från EIT angående sannolikhetsrapport
Milstolpe M1.1.4 Konsortiummöte, januari 2019
Milstolpe M1.1.5 Konsortiummöte, höst 2019
Milstolpe M1.1.6 Slutförande och ekonomisk rapport till EIT
Milstolpe M1.1.7 Tillägg undertecknas av projektkoordinator

Delresultat:
Marknadsföringsstrategi
Teknisk sannolikhetsstudierapport